Dünya Halleri: 48

Dünya Halleri: 48

“Mesleki deformasyon” işte böyle bir şey.
Şu huzur, şu estetik söyleyin başka nerede var?
Kameranın odaklanma modeli kabaca bu şekilde.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store