Dünya Halleri: 49

Dünya Halleri: 49

En sonuncu “Touch” serisi hariç (burada görünmeyen “nano” dahil) her kuşak iPod’u kullandım. Bence sıkça karşılaştırıldığı Walkman’den daha büyük bir dönüşüme imza attı (iTunes platformunu hatırlayalım).
Akihiko ve hologram eşi Miku. Merak ettiğim şu: hologram ile evlenmek mümkünse, boşanmak da mümkün mü?
Instagram bir “superapp” olma yolunda elinden geleni yapıyor. Bence hata ediyor.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store