Dünya Halleri: 50

Dünya Halleri: 50

FIFA’nın marka değeri tartışılmaz ancak EA şirketinin bu oyun özelinde sahip olduğu teknoloji ve birikimi başka bir çatıda sürdürmenin de kolay olmayacağına eminim.
Payton S. Gendron olaydan hemen sonra canlı ele geçirildi. Ne yazık ki mahkemede 18 yaşındaki bir genci bu kadar organize ve ölümcül bir nefretle dolduran sistem değil; sadece Gendron yargılanacak.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store