Dünya Halleri: 51

Dünya Halleri: 51

Çocukluğundan beri oyunlardan çok şey öğrenmiş biri olarak mevcut düzene yönelik tek endişem, bugünkü yaygın (casual / hyper-casual) oyunların çoğunun bir şey öğretmekten uzak oluşu.
“Lifestyle Vehicle” yukarıdaki prototipiyle tanıtılmıştı. Böyle “oturma odası” konseptli tasarımlar bir tek bana mı “anlamsız” geliyor? Kabin / oturum düzeninin at arabalarından bu yana hala aynı oluşu da sadece benim derdim olamaz sanırım.
Dünyanın ısı yayılımı termal kameralardan böyle görünüyor.
Sualtı serasını kabaca “sualtı kubbesi” olarak düşünebilirsiniz.
InSight aracı son bir “selfie” ile bize veda etti.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store