Dünya Halleri: 52

Dünya Halleri: 52

Her şeye rağmen, “kristalize olmuş kalsiyum karbonat” olarak özetleyebileceğimiz “inci”nin böylesi servetlere vesile olması bana ilginç geliyor. Para her zaman onu böyle ince zevkler adına harcayabilenlere gider umarım.
Bu forma B-2 ve F-117 serisinden alışkınız. Fakat küçük bir bilgi: tasarımın aslı Nazi dönemindeki radara yakalanmayacak uçak projesine ait. Detaylarını kişisel blogumda bulabilirsiniz.

Ek Bilgi: Bu konu DuckDuckGo’nun sitesinde de açıkça belirtilmiş durumda.

Şeytan’a dolduracak yeni bir angarya daha.
Her biri ayrı altyapıya muhtaç bu yeni nesil ulaşım girişimlerinin ortak bir altyapıyı kullanması daha akıllıca değil mi? Herkes kendi tünelini, istasyonunu, şarj ve teslimat noktasını ve standardını dayattığı dönemlerin maliyetinden hala ders çıkarmamış olmamız düşündürücü.

Ek Bilgi: Atmosferde artan karbon miktarı, iklim krizinin en önemli etkenlerinden biri.

Bu panellerin verimli çalışabilmesi için zamanla ihtiyaç duyduğu “yüzey temizliği” dahi nice çözümlere sahne olan bir girişim alanı şeklinde büyüyor.
İŞTE O FOTOĞRAF!
Ay madenciliği için 12 milyon doların yeterli olduğu bir dünyada yüz milyonlarca; hatta milyarlarca dolarlık mobil oyun yatırımlarına şahit olmak her açıdan düşündürücü.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store