Dünya Halleri: 54

Dünya Halleri: 54

Tasarımın her ayrıntısında Ikea felsefesini gözlemlemek mümkün.
Dijitalleştirilmiş şarkıları depolayacak cam levhalar böyle.
Elektrikli araçların motorları tekerlek aksamında yer almasına rağmen hala kaput ve bagaj gibi “geleneksel mecburiyetleri” takip etmesi düşündürücü. Otomotiv sektörünün Jonathan Ive tarzı zihinlere ihtiyacı var.
Drone’lar sadece e-ticaret siparişlerini taşıyacak diye bir kural yok.

Ek Bilgi: Greenpeace raporuna göre halihazırda 14 ülkede 22 bin metrekübü zararlı olmak kaydıyla 250 bin ton nükleer atık bulunuyor.

Ek Bilgi: Çin dünyanın en çok domuz eti üreten ve tüketen ülkesi. Çiftliklerinde 400 milyon domuz yetiştiren ülke, iç talebi karşılayabilmek adına yılda 3,3 milyon ton küp domuz eti ithal etmek durumunda kalıyor.

Bize çipi viskiyle mi takacaklar yoksa?

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store