Dünya Halleri: 55

Dünya Halleri: 55

Tüketimin sonu, temel ihtiyaçlara dönüş, geri dönüşüm, ileri dönüşüm (upcycling) derken “gerçeği” bize Louis Voution hatırlattı.

Ek Bilgi: Çöpe atılan plastik atıkların sadece yüzde 8'i geri dönüştürülüyor.

Yeni sahibi bu cihazı evinde ya da müzede bir rafa mı yerleştirecek yoksa yeni fotoğraflar çekip sergileyecek mi? İkincisini kesinlikle tercih ederdim.
Bu fiyatlandırma Sony’nin gerçek dijital müzikseverlerin envanterini oluşturma adına yürüttüğü bir projenin kılıfı olabilir.
Cihazın en yenilikçi yanı arka yüzeyinde büyük yer kaplayan dairesel ağırlıklı aydınlatması. Hem arka kamera çekimlerinde ışık kaynağı hem de bildirimler için farklılaştıran bir uyarı işlevi görüyor.

Ek bilgi: 2021'de gerçekleştirilen bir araştırmada Windows kullanıcıların yüzde 28'inin hala Internet Explorer kullandığı ortaya çıkmıştı.

Cars filminin beşinci bölümüne hazırlık.
Kanadın ve pervanenin konumu ile gövde tasarımındaki farklar hemen göze çarpıyor.

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store