Dünya Halleri: 56

Dünya Halleri: 56

O uçsuz bucaksız kırlarda eskisi kadar özgürce koşamayacaksın artık dostum.
Hayır, “Be right back” bölümünü hatırlayan sadece siz değilsiniz.
Çıplak gözle görsem en fazla “tenya” derim. Hiç görmesem daha iyi elbette.
Hidrojenin bunca zaman gözardı edilmiş olmasını kolaycılık dışında neyle açıklayabiliriz?
Havada olduğu kadar karada da iş görüyor. Hepsi bir yana, araç da güzel hani.
Görünümleri çok afili değil. Fakat maliyet / fayda oranında yıldız gibi parlıyorlar.
Her şeyle uğraşan bilim nargile meselesine ne zaman el atacak dersiniz? “Seri közleme” gerçekten her derdin devası olabilir mi?

Kapanış Notları

--

--

Bilgi Yayıcı / İnternet Ekipler Amiri https://bio.link/mserdark

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store